Magyariskola Mezőségen

1 iskola

Mezőségi szórvány iskolaközpont felépítése és intézményi hátterének megteremtése Szamosújváron

CSELEKVÉSI TERV

Az erdélyi Mezőség magyarságát a történelem során sok csapás érte, miközben jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség kevés figyelmet, törődést kapott vissza.

Ezt a mulasztást igyekszenek pótolni az itt működő civil szervezetek. A szamosújvári Téka Alapítvány és a válaszúti Kallós Alapítvány több mint 20 éve végzi ezt a munkát. Jól működő művelődési központokat, szórványkollégiumokat tartanak fenn. Ezek az intézmények csak akkor tudják maradéktalanul betölteni szerepüket, ha létrejön mellettük egy önálló, a magyar közösség adminisztrációjában lévő szórvány iskolaközpont. A projektet arra a szakmai konszenzusra építettük, hogy a szórványoktatás egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése. Úgy érhetünk el jelentős eredményeket az asszimiláció megfékezésében, ha magasabb színvonalú, jobban felszerelt és kedvezőbb háttérfeltételekkel rendelkező oktatást tudunk felmutatni, mint az átlagos többségi intézmények.

Indokok

 • - Szamosújvár az észak-nyugat mezőségi és szamosháti szórványmagyarság legnagyobb urbánus központjának tekinthető. A szamosújvári és válaszúti mezőségi szórványkollégiumok jelenleg 26 településről származó több mint 200 tanuló számára biztosítják az anyanyelven való tanulás lehetőségét.
 • - A szórványkollégiumi program csak akkor igazán eredményes, ha a központban levő oktatási intézmények nem vegyes tannyelvűek. A tagozatokon tanuló diákoknak nem csupán számuk csökken, hanem lelki struktúrájukban is visszafejlődés tapasztalható, kisebbségi gátlások alakulnak ki bennük és elveszítik identitástudatukat. Másrészt ott vannak a nyelvi hátrányok, a kevertnyelvűség, az hogy nincs önálló adminisztráció, a támogatások megvonása, mint a helyi, mint a külföldi alapokból.
 • - A mezőségi iskolaközpontnak a létrehozása csak egy teljesen új épület felépítése és egy új oktatási intézmény alapítása által volt lehetséges, ugyanis Szamosújváron nincs külön magyar iskola.
 • - A minőség biztosítása más megközelítésben is fontos, mert projektünk figyelembe veszi a térség modernizációs igényeit és lehetőségeitKolozsvár és a Kis-Szamos völgye jelentős gazdasági fejlődés előtt áll.  Érdekünk, hogy  a szórványból is jó szakembereket neveljünk ki akik a munkaerőpiacon is helyt tudjanak állni.  
 • - Végül, de nem utolsó sorban ez a tájegység, Mezőség, rengeteg (történelmi, néprajzi, irodalmi, művészeti stb.) értéket adott a magyar kultúrának. Megérdemel egy reprezentatív, igényes oktatási intézményt, amely magába sűrítheti e térség szellemi energiáit, míg kifele igényességet, tudást és megtartó erőt sugároz.

ISKOLÁT ÉPÍTÜNK

A Mezőségi Magyar Oktatási Központot hét éve építi Szamosújváron a Téka Alapítvány.  Az intézmény létrehozásával befejezhetjük a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését.

A tervezett iskolaközpont által kiszolgált régió és célcsoport:

 • - közoktatásilag lefedett terület: Szamosújvár, Kis-Szamosmente, Észak-mezőség, Belső-mezőség, Szamos menti dombság  (  3 000 km2 ; a  települések száma meghaladja a  30-at).
 • - célcsoport nagysága: kb. 450-480 tanuló
 • - az iskolába helybéliek, kollégisták és a környező szórványfalvakból ingázók járnak

FINANSZIROZÁS

mezőségi szórványoktatási programot 2010-től Nemzeti Jelentőségű Intézményként kezelte a magyar kormány és a mezőségi iskolaközpont felépítésére 729 millió Ft. támogatást biztosított.

2009-2016 között az RMDSZ és a Communitas Alapítvány 334 131 RON értékben támogatott.

A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 7053 m2 (kb. 100 millió Ft. Értékű) belvárosi telket. Ennek az ingyenes használatát 2013-ban 45 évre biztosítottuk.   

AZ ISKOLAÉPÍTÉS JELENLEGI HELYZETE

 1. szeptember 1.-én elkezdődtek a munkálatok, 2010. október 9-én volt az ünnepélyes alapkőletétel. 2016. szeptember 16-án felavattuk az iskola épületét és használatba adtuk az általunk alapított Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumnak . 2016. december 8-án átadtuk az iskola modern tornatermét is. 2017-re a kertrendezés, játszótér és szabadtéri műfüves sportpálya felépítése a feladatunk.

INTÉZMÉNYALAPÍTÁS

2015 novemberében megkezdtük az új magyar oktatási intézmény létrehozását, előkészítettük a helyi tanácsi döntést, összeállítottuk a tanfelügyelőség és a tanügyminisztérium által igényelt dokumentációt.  November 26-án a szamosújvári helyi önkormányzati tanács 82 sz. határozatával létrehozta a szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceumot. 2016 január 12-én a Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség megadta a szakmai jóváhagyást. Január 28-án a helyi Tanács 6 sz. döntésével beiktatta az új oktatási intézményt a szamosújvári oktatási hálózatba. Január 29-én a Téka Alapítvány és Szamosújvár polgármestere aláírta a haszon kölcsönszerződést 45 éves időtartamra.

 1. szeptember 12-én megnyitotta kapuit a szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum.

AZ ISKOLAKÖZPONT STRUKTÚRÁJA

Tervezett oktatási struktúra

Az oktatási központ a következő struktúrákban működik:

 • alsó tagozat (I-VIII osztály) – 13 osztály
 • felső tagozat (IX-XII osztályok) – 8 osztály

Építészeti struktúra

Az iskolaközpont az oktatási igényeknek megfelelően a következő tereket tartalmazza (A - F+ 2+ 1 szintes tervezett tömegben):

 • - előkészítős és az I-IV osztályok – a C4 épületrészben
 • - V-VIII osztályok – 8 osztályterem az első két emeleten a C2 épületrészben
 • - IX-XII osztályok – 8 osztályterem a harmadik és negyedik emeleten a C2 épületrészben
 • - Tanári; igazgatóság, könyvelőség, titkárság – a C4 épületrészben
 • - kiegészítő terek: mellékhelyiségek, folyosók, kapusszoba, raktár, fűtőház,
 • - bentlakás és étkezde a Téka Kollégiumban (500 m távolságra a tervezett iskolaépülettől)

A szamosújvári beruházás egy nagyon fontos, programközpontú, konkrét finalitást biztosító célzott fejlesztés.  Erdély történelmi régiói között most már Mezőség is rendelkezik egy olyan oktatási központtal, amely a térség szellemi központjává, katalizátorává fejlődhet. 

Mezőségi TÉKA

Az 1989-es változások nem érték teljesen felkészületlenül az erdélyi, romániai magyarságot. Másként nem lehet megmagyarázni azt a lázas és sikeres intézményteremtő és újrateremtő hullámot, amely fokozatosan letisztult, célszerűsödött, szilárd medrekbe helyezkedett. Magyarázat lehet az itt élő közösségek erős intézményteremtő képessége, amint azt már a XVII. században Apafi Mihály fejedelmünk is kiemelte.

Szamosújvár, ez a csendes Kis-Szamos menti barokk városka sem volt kivétel. A második világháború végéig több tucat egyesület, baráti társaság, alapítvány szolgálta az itt élő polgárok közművelődési, szociális, oktatási, szabadidős igényeit. A városalapító örmények ekkor már öntudatos örmény-magyaroknak vallották magukat, példát mutatva arra, hogyan lehet ősi közösségükhöz hű maradni úgy, hogy cselekvő, hasznos és alkotó polgárai legyenek választott és befogadó hazájuknak.


De mindez már a múlté! A 20. század politikai rendszerei, uralomváltásai következtében elvesztették gazdasági erejüket, kisebbségbe kerültek az általuk alapított városban, megszűntek önszerveződő polgári- civil szervezeteik majd ők is szétszóródtak a nagyvilágban. Megmaradt viszont a város szellemisége; hordozzák épületek, temetők, templomok, megmaradt őslakosok, és olyan betelepedett közösségek, melyek tudatosan keresik a város gyökereit, vállalják szellemiségét, és azt a feladatot, hogy a város anyagi és szellemi örökségét a nemzeti és az egyetemes értékekhez viszonyítva korszerűen továbbfejlesszék.
Mindezekből kiindulva 1993-ban a város polgárainak egy csoportja megalapította a Téka Művelődési Alapítványt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a közművelődés-, közösség- és ifjúságszervezés sajátos eszközeit felhasználva megszervezzük a korszerű értékközvetítést és városunk számára egy élő közösségi teret hozzunk létre. Azt akartuk, hogy az itt élő emberek ne csak egyszerű lakosok legyenek, ne csak belakják a város által nyújtott tereket, kihasználják az általa nyújtott lehetőségeket, hanem cselekvően felelős polgárokká váljanak. Ehhez szükséges megismerni a város szellemiségét, hagyományait, értékeit és mindazokat a lehetőségeket, melyeket ki lehetett/lehet használni a XX. majd a XXI. század körülményei között.
A közvetlen, urbánus működési kereteink kihívásai, feladatai mellett kezdettől fogva felvállaltuk a tágabb régió, Mezőség gondjait is. Az erdélyi Mezőség magyarsága a történelem során sokat szenvedett, viszont jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség nagyon keveset kapott vissza. A rendszerváltás után 20 évvel az erdélyi Mezőség továbbra is Erdély elmaradottabb régiói közé tartozik. A Romániában elkezdődött társadalmi és gazdasági folyamatok negatív hatásai itt jobban megérződtek mint más erdélyi régióban. Egy pár példa: a munkaerő- és a szellemi tőke elvándorlása; drasztikus népességcsökkenés (1966 és 2011 között 114 996 személlyel csökkent Mezőség lakóssága – 1966 - 307 483; 2011 - 192 487); önfenntartást sem biztosító paraszti kisgazdaságok; hiányzó, és a meglévő infrastruktúra leépülése; a szellemi és közösségi igénytelenség terjedése stb.

A Téka Alapítvány 1993-as alapítása után 20 év fokozatos anyagi és szellemi tőkeépítés következett; minden év egy újabb szakaszt jelentett a szervezet életében. Fontosabb mérföldköveink a következők voltak: 1990-93 között – az intézményesedéshez szükséges humán erőforrások kiépítése; 1993 - az alapítás éve; 1995 - a Téka Művelődési Központ létrehozása; 2000 - csatlakozás a szórványoktatási programhoz; 2005 – a Tóvidék Program elindítása; 2006 – a „Magyariskola Mezőségen" projekt elindítása.
Szerencsésebb, tömbmagyar vidékeken működik a feladatmegosztás. A magyar közösség kulturális, oktatási, szociális, ifjúsági, gazdasági stb. életével, külön erre szakosodott intézmények foglalkoznak. A szórványban ezeket a feladatokat összességében kell felvállaljuk. Ezt a helyzetet nem hátrányként, hanem kihívásként fogjuk fel. Feladatunk az, hogy végvárakat építsünk, azért hogy a magyar nyelvi- és a kulturális határokat a mi régiónkban is megvédjük. Ezt csak olyan intézmények létrehozásával és működtetésével valósíthatjuk meg, amelyek mögött felsorakozik egy új, fiatal generáció.
A Téka Alapítvány keretén belül jelenleg a következő intézmények működnek: Téka Szórvány Művelődési Központ, Mezőségi Téka Szórványkollégium, Mezőségi Táborközpont – Feketelak, Tájház és közösségi központ – Feketelak, Közösségi ház – Szépkenyerűszentmárton, Mezőségi Szórványoktatási Központ (épülőben). Ezekben az intézményekben három nagy program keretén belül több projektet, tevékenységet bonyolítunk le. Munkánkat, eredményeinket ezeknek a szervesen összefüggő, egymást kiegészítő programoknak a bemutatásával vázolhatjuk fel.

Közművelődési, kulturális szórványprogram

„A Téka immár iskola, mert utat mutat, miként lehetünk XXI. századi emberek úgy, hogy testünk és lelkünk minden mozdulatával a megtartó és éltető hagyomány vonzáskörében maradunk."
Harangozó Imre

Az állam által fenntartott művelődési intézmények keveset, vagy egyáltalán nem foglalkoznak a mezőségi szórványmagyarság kulturális, közművelődési életével. Ezt a hiányt pótolja a 20 éve működő Téka Művelődési Központ. Az Illyés Közalapítvány „Magyar ház" programjának támogatásával 1994-után saját ingatlan tulajdonosai lettünk, ahol egy folyamatosan működő és nyitva tartó közösségi teret hoztunk létre.

A Téka Alapítvány körül gravitáló, formálódó fiatal közösség kezdettől fogva belakta, otthonának tekintette és önkéntes munkával évről-évre, korszerűsítette, továbbépítette ezt a közösségi teret. Így jutottunk el oda, hogy a diákokból, tanítványokból lassan munkatársak, tevékenységeket, projekteket lebonyolító szakemberek lettek.

Ebben az intézményben heti program alapján megszervezett rendszeres tevékenységeket és felmenő rendszerű évi kis- és nagyprojekteket bonyolítunk le.

Heti programjainkon több mint 600 személy vesz részt – ez egy nagyvárosban is jó hatékonyságmutató! Röviden: a Kaláka, Kiskaláka, Kenderkóc néptáncegyüttesek munkája, Rozmaring Népdalkórus, néptáncoktatás 150 gyerek számára, népzeneoktatás, zenekarok, kézműves műhelyek, e- Transsylvania pont, könyvtár (15 000 kötet), pályázati tanácsadó iroda, az Ifjúsági Szakosztály projektjei, színjátszó kör, Ráhangoló - kismamakör, nyelvtanfolyamok, képzések, filmklub, multimédia kör, könyvtárprogram stb.
Nagyrendezvényeink egyik meghatározó célja az, hogy kulturális szinten el- és visszafoglaljuk a minket megillető (köz)tereket. 2014-ban a következő nagyrendezvényeket szervezzük meg: XIX. Nemzetközi Néptáncfesztivál, XV. Nyári honismereti tábor, XIX. Kaláka tábor Feketelakon, XVI. Őszi Fesztivál, XVIII. Mezőségi Népzene és Néptáncfesztivál, X. Pörgettyű anyanyelvi vetélkedő, XIV. Betlehemes találkozó, VI. Kézműves tábor, IV. Keramikus tábor felnőtteknek, IV. Kézműves tábor bentlakóknak, II. Mezőségi irodalmi tábor- Feketelakon, Művész(?)Beugró – összművészeti rendezvénysorozat, III. Népi gyerekjáték találkozó, I. Zenetábor Feketelakon.

A Téka Ház helyet ad időszakos, alkalmi rendezvényeknek is. Ezek konferenciák, fórumok, kiállítások, könyvbemutatók (minden évadban minimum 4 kiállítást és 4 könyvbemutatót szervezünk), versenyek, szórakoztató rendezvények, közösségi és iskolai programok stb. Ezt a központot 20 év alatt sikerült a helyi magyar közösségi élet centrális terévé fejleszteni.

Az alapítvány kiadói tevékenységet is folytat. Eddig három kötetet gondoztunk és adtunk ki. Rendszeresen megjelentetjük a Téka Újságot és a Kukucska kollégiumi lapot. Szerepet vállalunk a helyi épített örökség népszerűsítésében és védelmében, magyar jellegű emlékhelyek (pl. Rózsa Sándor sír) gondozásában.

Mezőségi Szórványoktatási Program

„Ha egyetlen mondatban kellene két évtizedes munkásságotok jelentőségét méltatni, azt mondhatnánk: tevékenységetek megkerülhetetlen fejezete lesz az erdélyi magyar közösség 1989 utáni intézménytörténetének. Művelődési és oktatási téren olyan végvárait építettétek fel a magyar életnek, amelyből a kisugárzó fészekmeleg biztos megtartó ereje lehet közösségi létünknek. Ahogyan Illyés Gyula mondta: földi erővel mennyei harmóniát teremtettetek..."
Kötő József

A Mezőségi Szórványoktatási Program összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon biztosítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. A programot a kilencvenes évek végén indította el a szamosújvári református egyház Kabai Ferenc lelkész irányításával, majd a válaszúti Kallós Alapítvány vont be új célközösségeket (a Kis-Szamos mente és a Szamoshát (Erdőhát) kistérségekből. A Téka 2000-ben csatlakozott a programhoz. Azóta több mint 350 gyerek tanulhatott és tanul magyarul. Felépült két korszerű kollégium, ahol civilizált életkörülményeket és minőségi oktatást biztosítunk. Válaszúton az óvodások és az 1-4. osztályosok, Szamosújváron az 5-12. osztályosok jelentik a célcsoportot. A kollégiumok fenntartását megnehezíti az, hogy a teljesen civil hátterű bentlakások közé tartoznak. Nincs mögöttük fenntartó önkormányzat, iskola vagy más állami intézmény ezért a személyzet fizetésétől kezdve a közköltségeken át a tanulók étkeztetéséig minden költséget a civil forrásszerző eszközöket használva teremtenek elő. A 2013-2014-es tanévben 116 diákról gondoskodunk. 28 mezőségi településről érkeznek intézményünkbe a tanulók.

Munkánk által azonosítjuk azokat a mezőségi tanulókat, akik számára lakóhelyükön nem biztosítható az anyanyelvi oktatás; azokat a családokat, amelyek nehéz szociális helyzetük miatt nem vállalhatják gyerekeik oktatását. A bentlakásokban élő gyerekek, fiatalok számára biztosítjuk az anyanyelvi oktatást a válaszúti és a szamosújvári állami iskolák magyar nyelvű oktatási vonalain; a civilizált és korszerű életkörülményeket és önfejlesztési lehetőségeket. Távlati célunk az, hogy a kollégiumi rendszerből kikerülő diákok minőségi humán erőforrást biztosítsanak a Mezőségen elinduló rehabilitációs, modernizációs kezdeményezések számára.

A mezőségi szórványkollégiumok csak akkor tudják maradéktalanul betölteni szerepüket, ha létrejön mellettük egy önálló, a magyar közösség adminisztrációjában lévő mezőségi szórvány iskolaközpont. A projektet arra a szakmai konszenzusra építettük, hogy a szórványoktatás egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése.
A Mezőségi Magyar Oktatási Központ építését 2010. szeptembert 1-én kezdtük el Szamosújváron. Az iskola tervezett célcsoportja 550 óvodás és 1-12. osztályos tanuló. Az intézmény létrehozásával befejezhetjük a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését úgy, hogy egyetlen magyar osztályt sem szüntetünk meg a régióban.
Az oktatási központ összesen 4 épületrészből fog állni. Ebből 2 részen kezdtük el a munkálatokat és 2013- 14 telére a C 4 – H épületrészt már be lehetett zárni. A két épületrész befejezése lehetővé tenné az oktatási intézmény létrehozását, akkreditálását és működését.

Az iskola felépítése nagyon fontos célkitűzésünk, mivel a szórványban élő magyarság számára minden, önálló intézmények nélkül eltelt év visszafordíthatatlan veszteségeket okoz. Olyan negatív folyamatok erősödhetnek meg, melyek eredményeként a projekt kezdeti céljai elveszíthetik létjogosultságukat. Az eddigi támogatás nagysága és üteme a beruházás befejezését egy évtizedre kitolja.

A szamosújvári beruházás egy nagyon fontos, programközpontú, konkrét finalitást biztosító célzott fejlesztés. Bebizonyítottuk, hogy minőségi oktatással, életkörülményekkel, lassíthatunk, vagy megfordíthatunk demográfiai folyamatokat. Konkrét példaként említhetjük azt, hogy a kollégiumokban gondozott tanulóink 24 % vegyes házasságból származik és a Téka Alapítvány 20 éves munkájának is tudható be az, hogy a 2011-es népszámlálási adatok szerint a Mezőség környéki városok közül egyedül Szamosújvár magyar lakósságának aránya nem csökkent.

Tóvidéki Térségfejlesztési Program

„Mezőség egy olyan térség, amelynek fejlesztése példaértékű lehet egész Európában: a kihalás szélén álló kultúrtáj megmentését teljesen új, innovatív módszerekkel lehet megkísérelni, hiszen gyakorlatilag a semmiből kell felépíteni ezt a világot."
Ocskay Gyula

A mezőségi szórvány oktatási rendszerének fejlesztése, a kulturális rehabilitáció sikeres elindítása mellett nyomon kell követni ezeknek a közösségeknek a modernizációs folyamatait is. Hogyan, milyen irányban, milyen erőforrásokra és értékekre támaszkodva lehet erős, egészséges önértékelésű és nemzettudatú közösségeket alakítani. Fontos, hogy a szórványfalvak lakói magyarságukhoz tudatosan viszonyulva, azt egy plusz értéknek fogják fel.

Az utóbbi években javult az itteni közösségek gazdasági helyzete, a települések infrastruktúrája. Ugyanakkor pozitív folyamatokat jegyezhetünk az etnikai-közösségi megtartó tényezők az egyház, oktatás, közművelődés, kultúra terén is.

A Tóvidék Programmal célunk az, hogy támogassuk az itteni falvak modernizációs törekvéseit. Segítséget nyújtunk abban, hogy ezekben a közösségekben jól felszerelt művelődési központok, tájházak létesüljenek és a turisztikai vonzerő növelése mellett közösségregeneráló, népességmegtartó kezdeményezések, induljanak el. Egyszóval az is a cél, hogy a kollégiumi rendszerből kikerülő fiatalok számára egy „élhetőbb szülőfalut" biztosítsunk.
A programot 2005-ben indítottuk el, és azóta olyan megvalósításaink vannak, mint a Tóvidéki Közösségi Egyesület létrehozása; egy jól működő táborközpont és Faluház létesítése Feketelakon; közösségi ház kialakítása Szépkenyerüszentmártonban; kézműves oktatás elindítása és műhelyek felszerelése 5 mezőségi településen; helyi könyvtárak, rendezvények anyagi támogatása; 6 közösségi központ technikai eszközökkel való felszerelése; állandó szakmai támogatás és tanácsadás stb.
Különálló projektként kezelhető a Mezőségi Fejlesztési Műhely, amit a budapesti CESCI – Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata, a Civitas Alapítvány és a Kallós Zoltán Alapítvány szakmai partnerségével bonyolítunk le. A műhely céljai között megemlíthető a mezőségi civil háló kialakítása, a helyi értékekre alapozott gazdasági fejlesztés, a térségi turizmusfejlesztés és a helyi szereplők közreműködésével kialakuló fejlesztési hálózat.

NÉVJEGY

A Téka Alapítvány 1993-ban alakult Szamosújváron. Küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson, és korszerűen megszervezze a város és a mezőségi régió közművelődési, oktatási és közösségi életét; hozzájáruljon Mezőség általános rehabilitációs és modernizációs folyamataihoz. Célja a közművelődés, oktatás, ifjúság- és közösségfejlesztés a mezőségi szórványban. „Ipolyi Arnold", „Kisebbségekért " díjakkal és a magyar Országgyűlés ezüst emlékérmével tüntették ki a szervezetet. Az alapítványt „Nemzeti Jelentőségű Intézmény"-ként tartja nyilván Magyarország kormánya.

Szamosújvár; 2014-03-31

Balázs-Bécsi Attila

 

Magyar nyelvű oktatás Szamosújváron

Szamosújvár, megyei jogú város lakóssága a 2011-es népszámlálás adatai szerint 20203 fő volt. Ebből 15994 román, 3419 magyar, 718 roma, a többi más nemzetiségű. A magyar lakosság aránya 16,92 %. . Ezzel az egyetlen mezőségi peremváros, ahol minimálisan csökkent a magyarok aránya a 2002-es népszámlálás adataihoz viszonyítva (16,97 %).


A szamosújvári oktatási intézményekben, a 2015-16-os tanévben összesen 560 magyar diák tanul (107 óvodás, 453 iskolás). Az 1-8 osztályos tanulók az 1 sz. általános iskola három épületében, a 9-12-es diákok a Petru Maior Elméleti Líceumban és az Ana Ipatescu Elméleti Líceumban – természettudományok és filológia szakokon tanulnak (lásd a mellékelt statisztikát). A 453 tanulóból 106-on a Téka Mezőségi Szórványkollégiumban élnek (ők 26 mezőségi településről származnak).


Szakmai konszenzus alakult ki abban, hogy a szórványoktatás megszervezésének egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése. Úgy érhetünk el jelentős eredményeket az asszimiláció megfékezésében, ha magasabb színvonalú, jobban felszerelt és kedvezőbb háttérfeltételekkel rendelkező oktatást tudunk felmutatni, mint az átlagos többségi intézmények. Ezek a megfontolások is hozzájárultak ahhoz, hogy 2010. szeptember 1-én, Szamosújváron elkezdődött a Mezőségi Oktatási Központ felépítése.


A mezőségi szórványprogramban résztvevő szervezetek, oktatási szakemberek véleménye és a statisztikai felmérések alapján ennek az iskolaközpontnak a helyét Szamosújváron határozták meg. A projekt lebonyolításával a Szamosújvári Téka Alapítvány bízták meg, mint a térség egyik legerősebb és legnagyobb projekttervezési és menedzselési tapasztalattal rendelkező szervezetét.


A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 7053 m2 telket. Ennek az ingyenes használatát 2013-ban 45 évre biztosítottuk. 2010-2015 között a magyar kormány anyagi támogatást adott és prioritásként kezelte a mezőségi szórványoktatási programot A Bethlen Gábor Alap a Nemzeti Jelentőségű Intézmények keretén belül eddig 629 millió Ft. Támogatást biztosított. Ebből az összegből felépítettük az iskola épületét. A 2016-ra az RMDSZ által megígért támogatásból befejezzük az udvarrendezést és a tornaterem felépítését. Ezzel minden feltétel adott, hogy a 2016-17-es tanévtől a magyar nyelvű oktatást választó diákok Mezőség legkorszerűbb iskolájában tanulhassanak.


A szamosújvári önkormányzat 2015 novemberében jóváhagyta a szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum létrehozását és 2016 január 28-án megszavazta az új oktatási intézmény beillesztését a helyi oktatási hálózatba.


A korszerű iskola felépítése és az új magyar oktatási intézmény létrehozása még nem oldja meg az oktatási gondokat. A Kallós és a Téka szórvány-kollégiumokban a gyerekek kb. 20%-a vegyes házasságból származik, éppen azért mert a szülők meg vannak elégedve az ottani körülményekkel. Nagyon fontos tehát az, hogy az új iskolában az oktatási körülmények szintjére emelkedjék majd az oktatás minősége. Ehhez jó tanárokra, jó tanári közösségre (lehetőleg helyi, vagy hosszú távon helyben oktatni akaró tanárokra) korszerű iskolamenedzsmentre, minőségi oktatási kínálatra, változatos iskolán kívüli tevékenységekre, sajátos és önálló arculat kialakítására van szükség. Csak így valósulhat meg az a tervünk, hogy az új iskola idővel nem csak egy oktatási intézmény, hanem az egész térséget meghatározó szellemi központ legyen.

Téka Alapítvány

 

A szamosújvári Téka Alapítvány 1993-ban alakult. Célunk a közművelődés, oktatás, ifjúság- és közösségfejlesztés a mezőségi szórványban.

Munkánk elismeréseként többek között az EMKE „Könczei Ádám”, „Ipolyi Arnold”, „Kisebbségekért Díj” „Szent György Kitüntetés” és a magyar Országgyűlés ezüst emlékérmével tüntették ki szervezetünket.

A Téka Alapítvány a magyar kormány egyik „Nemzeti Jelentőségű Intézménye”.
Miért dolgozunk?
Az erdélyi Mezőség magyarsága a történelem során sok csapást elviselt miközben jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ezt a tényt tudatosítva, a romániai rendszerváltás után lépésről lépésre építkeztünk/építkezünk, úgy hogy a szórványhelyzetet nem hátrányként, hanem feladatként fogjuk fel. Feladatunk az, hogy végvárakat építsünk, azért hogy a magyar nyelvi- és a kulturális határokat a mi régiónkban is megvédjük.
Intézményeink:

- Téka Szórvány Művelődési Központ
- Mezőségi Téka Szórványkollégium
- Mezőségi táborközpont - Feketelak
- Tájház és közösségi központ – Feketelak
- Közösségi ház - Szépkenyerűszentmárton
- Mezőségi szórvány iskolaközpont épülete

Intézményeinkben három nagy program keretén belül több projektet, tevékenységet bonyolítunk le.

I. KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS SZÓRVÁNYPROGRAM

Heti program alapján megszervezett rendszeres kis- és felmenő rendszerű évi nagyprojekteket bonyolítunk le a Téka Művelődési Központban.

Heti órarend alapján megszervezett rendszeres tevékenységeinken több mint 600 személy vesz részt. Nagyrendezvényeink egyik meghatározó célja az, hogy kulturális szinten el- és visszafoglaljuk a minket megillető (köz) tereket. 2016-ban a következő nagyrendezvényeket szervezzük meg: XXI. Nemzetközi Néptáncfesztivál; XVII. Nyári honismereti tábor; XXI. Kaláka tábor Feketelakon; XVIII. Őszi Fesztivál; XX. Mezőségi Népzene és Néptáncfesztivál; XII. Anyanyelvi vetélkedő; XVI. Betlehemes találkozó; VIII. Kézműves Tábor, III. Irodalmi Tábor, II. Zenetábor.

II. MEZŐSÉGI SZÓRVÁNYOKTATÁSI PROGRAM

A Mezőségi Szórványoktatási Program összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon biztosítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. A program keretén belül alapítványunk egy kollégium létrehozását, működtetését és a mezőségi szórványoktatási központ felépítését vállalta.

A Mezőségi Téka Szórványkollégiumot 2001-ben hoztuk létre. Az 5-12 osztályos célcsoport a válaszúti Kallós kollégiumból és mezőségi falvakból származik. A 2016-17-es tanévben 126 diákról gondoskodunk.
A Mezőségi Magyar Oktatási Központot immár hatodik éve építjük Szamosújváron. A projekt indokoltsága az, hogy úgy érhetünk el jelentős eredményeket az asszimiláció megfékezésében, ha magasabb színvonalú, jobban felszerelt és kedvezőbb háttérfeltételekkel rendelkező oktatást tudunk felmutatni, mint az átlagos többségi intézmények. Az új intézmény 2016 őszén kezdi el működését.

III. TÓVIDÉKI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

Programunk célja az, hogy támogassuk a tóvidéki falvak modernizációs törekvéseit.
A Tóvidék Program fontosabb célkitűzései: helyi akciócsoportok létrehozása a települések közösségi életében felelős személyek együttműködésével, a helyi anyagi és szellemi erőforrások feltérképezése; tájházak létrehozása minden nagyobb szórványtelepülésen; multifunkcionális közösségi terek kialakítása és felszerelése; a programban résztvevő települések turisztikai, idegenforgalmi népszerűsítése (honlapok, turisztikai reklámanyagok készítése, kulturális útvonal kialakítása); a helyi kulturális kínálat minőségi rendszerben történő bemutatása stb.

Téka Alapítvány: www.teka.ro
Facebook: https://www.facebook.com/tekaalapitvany
https://www.facebook.com/TekaFeketelak/
https://www.facebook.com/iskolaepitesteka

 

Subcategories

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

TARSOLY